Αποτελέσματα Α΄ 6μήνου 2001

Σε 21,4 δις δρχ. ανήλθαν τα προ φόρων κέρδη του Α’ εξαμήνου του 2001 του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Τα μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή μετά την αφαίρεση του μεριδίου των κερδών των μετόχων της μειοψηφίας, παρουσίασαν μικρή μείωση (- 4,4%).

Οι ουσιαστικές απώλειες από την αρνητική πορεία του Χρηματιστηρίου αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των εργασιών και των λειτουργικών κερδών σε τομείς υψηλότερης κερδοφορίας, όπως είναι τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό με την βαθμιαία ανάπτυξη και ωρίμανση του δικτύου της Τράπεζας.

Μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο το δίκτυο του Ομίλου ενισχύθηκε με 29 καταστήματα, φθάνοντας τα 202. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς στο σύνολο των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών αυξήθηκε σε 8,2% στο τέλος Ιουνίου 2001 από 7,7% στο τέλος του 2000.

ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το ενεργητικό έφθασε τα 4.025 δις δρχ έναντι 3.349 δις δρχ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2000, αυξήθηκε δηλαδή με ρυθμό 20,2%. Οι καταθέσεις και τα repos από πελάτες ανήλθαν σε 2.998 δις δρχ έναντι 2.395 δις δρχ το εξάμηνο του 2000, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 25,2%. Οι χορηγήσεις (απαιτήσεις κατά πελατών) ανήλθαν σε 1.837 δις δρχ από 1.454 δις δρχ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2000, αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 26,4%. Σαν ποσοστό του ενεργητικού, το σύνολο των χορηγήσεων μετά από τις προβλέψεις ανέρχεται σε 44,8%, έναντι 42,6% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι χορηγήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν πολύ καλή διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, με το 28,4% αυτών να είναι σε ιδιώτες. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2001. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σε 2,3% των χορηγήσεων έναντι 2,7% και 4,6% που ήταν στο τέλος του 2000 και του 1999 αντίστοιχα. Ο δείκτης σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκε σε 82% έναντι 69% που ήταν στο τέλος του 2000.

Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο ενεργητικό) διαμορφώθηκε σε 2,73%, διατηρούμενο σε ικανοποιητικά επίπεδα, αντανακλώντας την αποδοτική χρήση των κεφαλαίων, όπως φαίνεται και από τον δείκτη χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις και repos που διαμορφώθηκε σε 60,1%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 27,3% και διαμορφώθηκαν σε 53,5 δις δρχ, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 16,6 δις δρχ, μειωμένα κατά 53,6% επηρεασμένα κυρίως από την σημαντική μείωση του τζίρου του χρηματιστηρίου, ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2001 μειώθηκε κατά 67,7% συγκρινόμενος με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2000. Το 83,0% των εσόδων του Ομίλου προήλθε από έσοδα από τόκους και προμήθειες εργασιών. Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε 84,5 δις δρχ. έναντι 98,8 δις δρχ. την αντίστοιχη περίοδο του 2000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,4%.

Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 40,5 δις δρχ. από 47,9 δις δρχ. την αντίστοιχη περίοδο του 2000, μειώθηκαν δηλαδή κατά 15,3%, αντανακλώντας την προσπάθεια που έγινε και συνεχίζεται, για σημαντική συγκράτησή τους σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου, τα αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώθηκαν σε 20,3 δις δρχ. έναντι 24,9 δις δρχ την αντίστοιχη περίοδο του 2000 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,5%, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, τα αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώθηκαν σε 14,2 δις δρχ. έναντι 14,9 δις δρχ. μειώθηκαν κατά 4,4%.

Στο τέλος Ιουνίου του 2001, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διέθετε ίδια κεφάλαια 334 δις δρχ., δίκτυο 202 καταστημάτων, με παρουσία σε 8 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Η.Π.Α. Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Κύπρο), 260 ATMs και πάνω από 30.000 ηλεκτρονικούς πελάτες της Winbank, μίας πλήρους ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρμας.

ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το ενεργητικό έφθασε τα 3.922 δις δρχ έναντι 3.161 δις δρχ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2000, αυξήθηκε δηλαδή με ρυθμό 24,1%. Οι καταθέσεις και τα repos από πελάτες ανήλθαν σε 2.891 δις δρχ έναντι 2.270 δις δρχ το εξάμηνο του 2000, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 27,3%. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.752 δις δρχ από 1.305 δις δρχ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2000, αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 34,2%. Το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασαν τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν κατά 75%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 29%.

Σημαντική, επίσης, ήταν και η βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας της Τράπεζας όπου οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις ανά υπάλληλο αυξήθηκαν κατά 20% και 26% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2000, παρά το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετά νέα καταστήματα τον τελευταίο χρόνο, για τα οποία απαιτούνται περίπου 2-3 χρόνια ώστε να φθάσουν σε ικανοποιητικά μεγέθη παραγωγικότητας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 34,1%, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν μείωση κατά 9,6% λόγω κυρίως της αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ποιοτική αναδιάρθρωση των εσόδων της Τράπεζας με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αποτελούν το 54,5% των συνολικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα προμηθειών το 15,1%, τα έσοδα από τίτλους το 13,7%, τα αποτελέσματα χρηματο-οικονομικών πράξεων το 15,7% και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης το 1,1%.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης (πριν τα έκτακτα) κατά το Α΄ εξάμηνο του 2001 διαμορφώθηκαν σε 23,6 δις δρχ έναντι 21,1 δις δρχ την αντίστοιχη περίου προηγούμενου έτους, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 12,0%.