Αποτελέσματα Α' 3μήνου 2001

Αυξημένα κέρδη παρουσίασαν κατά το πρώτο τρίμηνο οι τρεις τράπεζες του Ομίλου (Πειραιώς, Μακεδονίας Θράκης και Χίου), των οποίων η συγχώνευση ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου. Το ύψος των προ φόρων κερδών τους ανήλθε σε 18,086 δις δρχ. έναντι 16,112 δις δρχ. του αντίστοιχου τριμήνου του έτους 1999.

Το ύψος των καταθέσεών τους διαμορφώθηκε σε 2.195,3 δις δρχ. έναντι 1.431,4 δις δρχ. του περυσινού τριμήνου και των χορηγήσεών τους σε 1.246,5 δις δρχ. έναντι 808.5 δις δρχ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,36% στις καταθέσεις και 54,16% στις χορηγήσεις.

Σημαντική επίσης ήταν η αύξηση της κερδοφορίας και για τις υπόλοιπες 24 εταιρίες του Ομίλου, με αποτέλεσμα το σύνολο των κερδών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς να ανέλθει σε 29,167 δις δρχ. έναντι 22,935 δις δρχ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27%.