Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Συγκεντρωτικό γράφημα που θα αφορά όλες τις Επιτροπές αναφορικά με το ποσοστό των γυναικών – Προέδρων ή Αντιπροέδρων σε Επιτροπές.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά Mέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της Επιτροπής. Τα Mέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων του Δ.Σ., η οποία παρουσιάζει τη λογική του διορισμού των Mελών και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας τους με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το νόμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πιθανούς περιορισμούς μη επιλεξιμότητας ή ασυμβατότητας. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία των Mελών της Επιτροπής συμπίπτει με την τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από τα Mέλη της.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος:
Weatherston Anne

Αντιπρόεδρος:
Μπεράχας Σολομών

Μέλη:
De Boeck Karel
Hexter David
Tondi Francesca
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνέρχεται τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
 • η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Πειραιώς Financial Holdings και του Ομίλου,
 • η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Πειραιώς Financial Holdings και του Ομίλου και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
 • η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
 • η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
 • η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
 • η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,
 • η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2022 είναι διαθέσιμη εδώ.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ


Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων ορίζεται από μη εκτελεστικά μέλη που έχουν επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) και κατέχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου της εταιρείας και του Ομίλου της. Στην Επιτροπή Κινδύνων μετέχει και ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο Δ.Σ. της Piraeus Financial Holdings με πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3) μελών και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% (με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Η πλειοψηφία των μελών (με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο εξαιρουμένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα.

Σύνθεση Επιτροπής Κινδύνων:
Πρόεδρος:
De Boeck Karel

Αντιπρόεδρος:
Μπεράχας Σολομών

Μέλη:
Panzures Andrew
Weatherston Anne
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πρόεδρος: Ο/Η πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής και κατά προτίμηση στη διαχείριση κινδύνων, καθώς επίσης και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας. Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κινδύνων ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Piraeus Financial Holdings.


Μέλη: 
Τα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής, με τουλάχιστον ένα μέλος εξειδικευμένο στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.


Γραμματέας:
 Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και Γραμματέα. Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο/η Risk & Compliance Officer. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του/της αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Κινδύνων, είναι ανεξάρτητος/η και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Δεν επιτρέπεται η παρουσία, συμμετοχή και ψηφοφορία μέλους της Επιτροπής κατά τη συζήτηση θέματος για το οποίο έχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση οι αποφάσεις που αφορούν καθορισμό πολιτικής, διαδικασιών, όρων ή κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων ή άλλα θέματα γενικής εφαρμογής.

Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του/της Προέδρου της, σε μηνιαία βάση, ενώ επιπρόσθετες συνεδριάσεις είναι πιθανόν να συγκληθούν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως αποστολή να διασφαλίζει ότι:

(α) Η Piraeus Financial Holdings και ο Όμιλος της έχει μια καλά καθορισμένη Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου (Group Risk & Capital Strategy) και Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Framework) εναρμονισμένα με τους επιχειρηματικούς της στόχους και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους. Η διάθεση ανάληψης κινδύνων της Piraeus Financial Holdings και του Ομίλου της διαρθρώνεται και επικοινωνείται ξεκάθαρα  μέσα από μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών θέσεων και ειδικών ορίων ανοχής για τους σημαντικούς κινδύνους.

(β) Όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Piraeus Financial Holdings και του Ομίλου της έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί, μετρηθεί, μετριασθεί, ελέγχονται, και παρακολουθούνται αποτελεσματικά.

(γ) Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου (risk management & control framework), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, μεθόδων και εργαλείων, συμμορφώνεται με τη Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου και το Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων καθώς και με τις κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.

Η Επιτροπή Κινδύνων, έχει την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της, ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθά το Δ.Σ. στο έργο του σε σχέση με τα θέματα διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζοντας ότι:

 1. Η Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου του Ομίλου και το Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ορθά και είναι εναρμονισμένα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings
 2. Η Πειραιώς Financial Holdings και ο Όμιλός της έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ορθές και περιεκτικές πολιτικές και διαδικασίες και έγκυρες μεθόδους και εργαλεία για την αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, μετριασμό, έλεγχο και παρακολούθηση των υπό ανάληψη κινδύνων.
 3. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου (control) ενσωματώνεται ορθά στις διαδικασίες λήψης απόφασης της Πειραιώς Financial Holdings και του Oμίλου της.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) Μέλη του Δ.Σ. και όχι περισσότερα από το 40% του συνολικού αριθμού των Μελών του Δ.Σ. της Piraeus Financial Holdings. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι και Μέλος της Επιτροπής Κινδύνων ώστε να επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τη στρατηγική της Piraeus Financial Holdings αναφορικά με τους κινδύνους και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:
Πρόεδρος:
Panzures Andrew

Μέλη:
Cucchiani Enrico Tommaso
Μπεράχας Σολομών
Tondi Francesca
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά όχι λιγότερο από τέσσερις (4) φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών είναι:

 • Να συστήνει και να συμβουλεύει το Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση, τον έλεγχο της εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. και την ευθυγράμμιση αυτών με τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους της Piraeus Financial Holdings. Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη το Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνων της Piraeus Financial Holdings και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός πλαισίου που αξιολογεί αντικειμενικά την απόδοση και που άμεσα συνδέεται με τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Piraeus Financial Holdings (Risk Takers) καθώς και του συνόλου των εργαζομένων.
 • Να επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της Piraeus Financial Holdings αναφορικά με την διαχείριση των ταλέντων και το σχεδιασμό διαδοχής.
 • Να αξιολογεί την υλοποίηση των στρατηγικών με σκοπό τη δημιουργία μίας Εταιρικής Κουλτούρας η οποία θα υποστηρίζει τους στόχους και το όραμα της Piraeus Financial Holdings.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) Mέλη του Δ.Σ. και ο αριθμός των Mελών της δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού των Mελών του Δ.Σ. Όλα τα Mέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα. Το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης ex officio μέλος της Επιτροπής.


Σύνθεση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.:
Πρόεδρος:
Hexter David

Αντιπρόεδρος:
Cucchiani Enrico Tommaso

Μέλη:
De Boeck Karel 
Panzures Andrew
Κοντογούρη Βενετία
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της, αλλά τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.


Σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός και η ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για εκλογή ή αντικατάσταση μελών Δ.Σ., η αξιολόγηση τουλάχιστον σε ετήσια βάση της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης (καθώς και του συνόλου των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της ανεξαρτησίας, της εμπειρογνωμοσύνης και της διαφοροποίησης) του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, η ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.

Επιτροπή Δεοντολογίας Δ.Σ. και θεμάτων ESG

H Επιτροπή Δεοντολογίας ΔΣ και θεμάτων ESG αποτελείται από μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., κατ’ ελάχιστο τρία (3), η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα.

Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ. και θεμάτων ESG:

Πρόεδρος:
Tondi Francesca

Αντιπρόεδρος:
De Boeck Karel

Μέλη:
Hexter David
Κοντογούρη Βενετία
Cucchiani Enrico Tommaso
Μπεράχας Σολομών
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το αντικείμενο της Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ. και Θεμάτων ESG είναι: (α) να εξετάζει τα ουσιώδη θέματα δεοντολογίας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς και (β) να υποστηρίζει τον Όμιλο στη διατήρηση της θέσης του ως «ηγέτης αναφοράς» σε θέματα ηθικής και ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση).

Η Επιτροπή έχει ως ρόλο να υποστηρίζει το Δ.Σ. και τις Επιτροπές του, τόσο για την Πειραιώς Financial Holdings όσο και την Τράπεζα Πειραιώς, όπως ισχύει, θέτοντας προληπτικά, ελέγχοντας, υποστηρίζοντας και επιβλέποντας τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους και την προώθηση των εταιρικών αξιών και της κουλτούρας του Ομίλου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ