Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Ο Κανονισμός της Επιτροπής τελεί υπό αναθεώρηση.

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου αποτελείται από πέντε Μέλη με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές της θυγατρικής «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και επικουρείται από δύο Εκτελεστικούς Γραμματείς.


Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου:

Πρόεδρος
Μεγάλου Χρήστος

Μέλη
Γναρδέλλης Θεόδωρος
Κουτεντάκης Βασίλειος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Σταμούλης Ιωάννης