Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Οι Κανονισμοί των Επιτροπών τελούν υπό αναθεώρηση συνεπεία του πρόσφατου μετασχηματισμού της Εταιρείας (πρώην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.») και του Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση. Επομένως, οι αναφορές στην «Τράπεζα Πειραιώς», στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ή στην «Τράπεζα» θα πρέπει να αναγιγνώσκονται και να ερμηνεύονται ως αναφορές στην Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (πρώην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.») πριν από την ολοκλήρωση της διάσπασης στις 30.12.2020."

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου αποτελείται από έντεκα Μέλη με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι Executive General Managers και General Managers της θυγατρικής «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.


Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου:

Πρόεδρος
Μεγάλου Χρήστος
Μέλη
Αρβανίτης Αθανάσιος
Βρεττού Ελένη
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γναρδέλλης Θεόδωρος
Κορμάς Γεώργιος
Κουτεντάκης Βασίλειος
Μαυρογιάννης Δημήτριος
Μπαρδής Εμμανουήλ
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Σταμούλης Ιωάννης