Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας δε συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 8, 9, 11, 12 και 14 της Ημερήσιας Διάταξης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 21 Απριλίου 2008.

Συνεπώς, θα ακολουθήσει Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 03.03.2008, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαίου 2008, Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα Golden Room του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία".