Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της  ιστοτόπου  της Πειραιώς Financial Holdings  διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η Πειραιώς Financial Holdings προβαίνει σε σύννομη  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και εν γένει τηρεί όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τελούσα σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύουσα  νομοθεσία.

Privacy Notice

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της Πειραιώς Financial Holdings  σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Πειραιώς Financial Holdings δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Αναλυτική ενημέρωση για την εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να λάβετε εδώ: https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr.