Ολοκλήρωση πώλησης leasing θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου NPE (Συναλλαγή Sunshine) μεικτής λογιστικής αξίας €0,5δισ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη Συναλλαγή Sunshine στις 23.12.2022 και σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 05.09.2023 αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου αναφορικά με τη Συναλλαγή, η Πειραιώς Financial Holdings ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, ολοκλήρωσε την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου, Sunshine Leases Μ.A.Ε. («Sunshine Leases»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) («Χαρτοφυλάκιο Sunshine»), (η «Συναλλαγή Sunshine»), στην Hellas Capital Leasing Μ.Α.Ε., ελληνική εταιρεία leasing που ανήκει εξ ολοκλήρου σε κεφάλαια που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η Bain Capital. Το Χαρτοφυλάκιο Sunshine μεικτής λογιστικής αξίας €0,5δισ. στις 30.06.2023, έχει ήδη ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση. Η Συναλλαγή Sunshine αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών του Ομίλου Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των NPE.

Η χρηματοοικονομική επίπτωση της Συναλλαγής Sunshine έχει αποτυπωθεί στην οικονομική θέση της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Ιουνίου 2023.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2023