Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

«Η εταιρεία με την επωνυμία «STRIX HOLDINGS L.P.» (στο εξής ο «Προτείνων») διενεργεί την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (στο εξής ο «Νόμος»), και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες της Δημόσιας Πρότασης, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος (στο εξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή ο «Σύμβουλος»).

Ειδικότερα, το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26.07.2023 πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εταιρείας και ούτε απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής ή/και της Δήλωσης Ανάκλησης (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) ή/και κάθε άλλου εγγράφου ή εντύπου που αφορά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ανακοινώσεων γίνονται σύμφωνα με το Νόμο (από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης»), είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εξαιτίας νομικών περιορισμών, η διάθεση, δημοσίευση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε περιοχές εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς ή/και να απαγορεύεται. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και που επιθυμούν να αναγνώσουν το Πληροφοριακό Δελτίο, οφείλουν να πληροφορηθούν και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς αυτούς. Η λήψη του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν θα αποτελεί πρόσκληση ή πρόταση στις επικράτειες όπου η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο θα θεωρείται ότι έγινε μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Αποδεχόμενοι να συνεχίσετε, βεβαιώνετε ότι: (α) δεν είστε υπήκοοι, κάτοικοι ή έχοντες διαμονή ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου στις Εξαιρούμενες Χώρες, και (β) δεν θα μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Χώρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν έχουν ελέγξει και δεν ευθύνονται και ούτε αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο που συνδέεται σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο από τρίτο μέρος.»