«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο, που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») κοινών ανωνύμων ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογίες»), εκδιδόμενων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εκδότρια») σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την από 02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (εφεξής η «Έκδοση») και ii) στην εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορούν στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 09.07.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://prodea.gr/omologiaka-daneia/), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, ήτοι της Τράπεζα Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/prodea) και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, ήτοι της Alpha Bank (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia) και της Eurobank (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), και των Κύριων Αναδόχων, ήτοι της Optima Bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia) και της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/prodea).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας, στο δίκτυο των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Ομολογιών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Αθήνα, 9 Iουλίου 2021