Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise II συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ.