Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου leasing μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας €0,5δισ. (Project Sunshine)