Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Phoenix Vega Mezz Plc