Διαχείριση Κινδύνων στην Πειραιώς Financial Holdings

Η Πειραιώς Financial Holdings δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο Ομίλου, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και τη συνέχεια των εργασιών της. Στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια όργανά της, μεριμνούν για την καταγραφή και την τακτική επαναξιολόγηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής της αναφορικά με την ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και τη διάκριση των συναλλαγών και πελατών κατά επίπεδο κινδύνου. Οι αρμόδιοι φορείς του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings καθορίζουν τα εκάστοτε αποδεκτά ανώτατα όρια ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε τύπο κινδύνου, εξειδικεύουν περαιτέρω καθένα εκ των άνω ορίων, θεσπίζουν όρια παύσης ζημιογόνων δραστηριοτήτων και προβαίνουν σε λοιπές διορθωτικές ενέργειες.

Η Πειραιώς Financial Holdings μεριμνά, επίσης, για τη θέσπιση και εφαρμογή αξιόπιστων, αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων πολιτικών και διαδικασιών, για την αξιολόγηση και διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κρίνονται εκάστοτε από τη Διοίκηση του Ομίλου κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει. Οι ως άνω πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από το Risk Management της Πειραιώς Financial Holdings με στόχο να διασφαλίζεται ότι αυτές παραμένουν πλήρεις, επαρκείς και ανάλογες με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου της.

Ο Risk Officer της Πειραιώς Financial Holdings είναι ανεξάρτητος με άμεση αναφορά στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων προς την οποία παρέχει αμερόληπτες αναφορές και ενημερώσεις αναφορικά με θέματα κινδύνων, το βαθμό συμμόρφωσης με τις πολιτικές κινδύνου, τα αποτελέσματα της επισκόπησης της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment), της λειτουργίας των διαδικασιών διαχείρισης και απόκρισης της Πειραιώς Financial Holdings σε αυτούς (risk response) και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της εξέλιξης τους (risk monitoring).