Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας δε συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 8, 9, 11, 12 και 14 της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 3 Απριλίου 2008.

Συνεπώς, θα ακολουθήσει Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 03.03.2008, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2008, Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία".