Υποχρεώσεις κατόχων τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) του Τ.Χ.Σ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/12.7.2013 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (κεφ. Δ παρ. 1), ενημερώνει τους κατόχους τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) ότι εφ’ όσον η άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους καταστήσει πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το άρθρο 24 του Ν. 3601/2007, οφείλουν, πριν από την άσκηση του δικαιώματος, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο Β (υποβολή σχετικού ερωτηματολογίου), υπόκεινται δε στη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ της προαναφερόμενης Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής. Σχετικά παρατίθενται οι σύνδεσμοι: