Πράσινες Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

Πράσινη Τραπεζική & Επιχειρηματικότητα


Η Τράπεζα στηρίζει αποτελεσματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια ή να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, παρέχοντας μία σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους: Το Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ο.

Μάθετε περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Υποδομών


Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου έργα «καθαρής» ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Παράλληλα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.


Μάθετε περισσότερα


Εξειδικευμένες Αξιολογήσεις Επενδυτικών Σχεδίων

  • Αξιολόγηση Αειφορίας, με σκοπό την ολιστική αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων που δύνανται να προκύψουν σε μία νέα επένδυση ή/και σε υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, αξιολογώντας, επιπρόσθετα των οικονομικών, και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν

  • Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Έργων Πράσινης Επιχειρηματικότητας με σκοπό την αξιολόγηση των νέων επιχειρηματικών Projects «πράσινων» επενδύσεων, ελέγχοντας, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το κόστος αυτής, την επιλογή του εξοπλισμού, την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου, την εμπειρία του εγκαταστάτη και την αδειοδοτική ωριμότητα.


Πρώτη Χρηματοδότηση με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Τράπεζα Πειραιώς στον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης, αρχές που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG).
Οι αρχές αυτές προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Μείωση των ετήσιων εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), εντός της ερχόμενης πενταετίας συνολικά, κατά τουλάχιστον 20%.
  • Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Eco-Management and Audit Scheme(EMAS).

Η χρηματοδότηση αφορά επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα και φωτοβολταϊκά πάρκα), συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση του τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ και ταυτόχρονα αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες θέματα ESG, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη της κοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα