Ανακοίνωση κράτους μέλους καταγωγής

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ) του νόμου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ότι κράτος-μέλος καταγωγής τόσο της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» (η Τράπεζα) είναι η Ελλάδα. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις του κράτους-μέλους καταγωγής τόσο της Εταιρείας όσο και της Τράπεζας έχουν υποβληθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.


Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021