«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» – Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Μετοχών Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σημαντική Ανακοίνωση

Το Ενημερωτικό Δελτίο (στην αγγλική γλώσσα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια»), που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο https://www.piraeusholdings.gr/sci2021, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 20.04.2021 και αφορά i) στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») μέχρι 1.200.000.00 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν από την Εκδότρια (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») σύμφωνα με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση μέχρι 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σε ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 07.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ii) στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 20.04.2021, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, και του Ν.4706/2020. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Νέες Μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 20.04.2021 από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 20.04.2021 στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021), των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021), και της Euroxx Securities S.A. ( https://www.euroxx.gr/gr/content/article/amkpiraeus).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας, στο δίκτυο της Κυρίας Αναδόχου Τράπεζας Πειραιώς και στα γραφεία της Κυρίας Αναδόχου Euroxx Securities S.A., κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς . Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑθήνα, 20 Aπριλίου 2021