Διακοποδάνειο € 6000 από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε την χορήγηση του Διακοποδανείου της από την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2003. Αξιοποιώντας την απελευθέρωση της Καταναλωτικής Πίστης, η Τράπεζα χορηγεί Διακοποδάνειο μέχρι € 6.000, με προνομιακό επιτόκιο 6% για τους 2 πρώτους μήνες και επιτόκιο 9,75% για την υπόλοιπη διάρκεια. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες. Έτσι εύκολα και οικονομικά ο καταναλωτής μπορεί τώρα να λάβει μεγαλύτερο κεφάλαιο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου.