Εταιρική Ανακοίνωση

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ορθή επανάληψη δημοσίευσης της από 09.08.2021 αναρτημένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της 30.06.2021 («η Έκθεση»), στην οποία πλέον προσαρτήθηκε και η «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί. Σημειώνεται ότι, όπως είχε γνωστοποιηθεί και στην Έκθεση, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν αποκλειστικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» αναρτήθηκε την Παρασκευή 15.10.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ειδική ενότητα με διεύθυνση www.athexgroup.gr/el/companies-raised-capital και η ορθή επανάληψη της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, αναρτήθηκε τη Δευτέρα 18.10.2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-announcements και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements με τη διακριτή ονομασία “Πειραιώς Financial Holdings A.E. -  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων”.Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021