Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 19.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,

(β) Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας   για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020 και της τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 (ΕΓΣ) καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Δεκεμβρίου 2020 (Επαναληπτική) έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Τράπεζας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την 5η Δεκεμβρίου 2020, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και την Ημερομηνία Καταγραφής  της Επαναληπτικής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου  ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής ή την Ημερομηνία Καταγραφής της Επαναληπτικής και την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ ή Επαναληπτική).  

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ΕΓΣ στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting.  

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. », ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», «Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας  κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ΕΓΣ ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 3739301 και +30 210 3335039 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ.  +30 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που, είτε θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε θα είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της ΕΓΣ,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην ΕΓΣ προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της ΕΓΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ]

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ΕΓΣ που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ΕΓΣ που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από την ΕΓΣ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 06.12.2020 και ώρα 12:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 9ης Δεκεμβρίου 2020).

β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Τράπεζα το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της  9ης Δεκεμβρίου 2020).

Το Έντυπο Επιστολικής  Ψήφου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας  (Μητροπόλεως 9, Αθήνα, 1ος όροφος τηλ. +30 210 3739301 και +30 210 3335039) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.piraeusbankgroup.com.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την ΕΓΣ υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 09.12.2020.

II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ΕΓΣ που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός  του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της EΓΣ (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 08.12.2020), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.

 

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.12.2020, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 17.12.2020 και ώρα 15:00, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε, με την εκ νέου άσκηση του δικαιώματος ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. 

αναφερόμενα, από τη Δευτέρα 14.12.2020 και ώρα 12.00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 16.12.2020).

β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Τράπεζα το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», που θα έχει διατεθεί από την Τράπεζα για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση στις 10.12.2020, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας  στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα, 1ος όροφος ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 16.12.2020).

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 16.12.2020


IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17.12.2020, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 15.12.2020), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ II.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 3739301 και +30 210 3335039 (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

Επίσης ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 3739301 και +30 210 3335039 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).


Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΓΣ ή της Επαναληπτικής ΓΣ.  

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης  Δεκεμβρίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 08.12.2020).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Τράπεζα  και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας  (Μητροπόλεως 9, Αθήνα, τηλ. +30 210 3739301 και +30 210 3335039), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.piraeusbankgroup.com.

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα  και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 3739301 και +30 210 3335039  (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στο πλαίσιο της διενέργειας της ΕΓΣ οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν, μεταξύ άλλων, τα  ακόλουθα δικαιώματα:

(i)    Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, πρόσθετα θέματα, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 25η Νοεμβρίου 2020.

(ii)    Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 3η Δεκεμβρίου 2020. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(iii)   Με αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην ΕΓΣ, τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

(iv)   τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020.

(v)   Εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην ΕΓΣ, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.piraeusbankgroup.com.
Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ΕΓΣ, τα σχέδια της απόφασης επί του θέματος, οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα εξουσιοδότησης  για το διορισμό αντιπροσώπου, το έντυπο επιστολικής ψήφου και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 παρ.3 του ν. 4548/2018 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.piraeusbankgroup.com και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Μητροπόλεως 9, Αθήνα).


Αθήνα, 19 Noεμβρίου 2020