«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» – Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο, που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») κοινών ανωνύμων ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογίες»), εκδιδόμενων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και όσες διατάξεις του Ν.3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, κατόπιν έναρξης ισχύος του Ν.4548/2018, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» (η «Εκδότρια»), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Έκδοση»), σύμφωνα με την από 13.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και ii) στην εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορούν στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 16.10.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε.» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ((http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://investors.opap.gr/el-GR/investors-information/bondloan), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ALPHA BANK Α.Ε.» (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (http://www.piraeusbankgroup.com/opap), του Αναδόχου «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia) και του Αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/Opap).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εκδότριας και στο δίκτυο του Συμβούλου Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Ομολογιών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.


«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» – Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών (pdf)Ανακοίνωση σχετικά με την Δυνητική-Αγορά Στόχο για τις Ομολογίες της Έκδοσης της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.», οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Aνακοίνωση για την Aγορά Στόχο (pdf)