Εκτίμηση των επιπτώσεων της ύφεσης COVID-19 στους ελληνικούς εταιρικούς ισολογισμούς.
Αποτελέσματα από ένα εξειδικευμένο μοντέλο

Σύμφωνα με τις μικροοικονομικές προσομοιώσεις μας, εκτιμάται ότι το 78% των εξεταζόμενων επιχειρήσεων θα είναι ευάλωτο και ζημιογόνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Το 40,7% και το 32,6% των επιχειρήσεων θα καταγράψουν ζημίες υψηλότερες των ταμειακών τους διαθεσίμων και των αποθεμάτων κεφαλαίου κίνησης αντίστοιχα.

Ποσοστό ευάλωτων επιχειρήσεων επί των συνολικών

Πηγή: ICAP DATA.Prisma, EC, Piraeus Bank Research