Πρόβλεψη Περιόδων Ύφεσης στις ΗΠΑ

Η αρνητική κλίση της καμπύλης αποδόσεων συνδέεται συνήθως με μελλοντική ύφεση στην οικονομία των ΗΠΑ. Όμως εκτός από την κλίση της καμπύλης αποδόσεων και άλλες μεταβλητές συμβάλλουν στην ακριβέστερη πρόβλεψη μιας μελλοντικής ύφεσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (βάσει των διαθεσίμων στοιχείων στο τέλος του 2018) η πιθανότητα μελλοντικής ύφεσης στις ΗΠΑ είναι σχετικά χαμηλή.