Οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας: Απτά σημάδια βελτίωσης αλλά απαιτούνται πολύ περισσότερα

Δείκτες Αποκαλυπτόμενου Συμμετρικού Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RSCA) Ελλάδας και PRODY

Η Ελλάδα έχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του συγκριτικού πλεονεκτήματος και του παγκόσμιου επιπέδου παραγωγικότητας των αγαθών που εξάγει. Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα κυρίως σε εξαγόμενα προϊόντα με χαμηλό παγκόσμιο επίπεδο παραγωγικότητας, αποτελώντας το 31,9% των ελληνικών εξαγωγών. Εάν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή προϊόντα, μόνο το 8,5% των ελληνικών εξαγωγών έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και την ίδια στιγμή είναι υψηλού παγκόσμιου επιπέδου παραγωγικότητας.