Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε, διαβάσετε την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης πριν συνεχίσετε. Η παρακάτω δήλωση ισχύει για τις παρούσες ιστοσελίδες και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές (εφεξής: «ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης» ή “restricted webpages”) και ως εκ τούτου, σάς συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προσεκτικά πριν συνεχίσετε. Με την πρόσβαση στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης τους από καιρό σε καιρό, κάθε φορά που λαμβάνετε οποιαδήποτε πληροφορία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω πρόσβασης σε ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης απευθύνονται μόνο σε σας και ότι δεν θα προωθήσετε, αναπαράγετε, αντιγράψετε, κατεβάσετε ηλεκτρονικά ή δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Αυτές οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης μπορεί να μην είναι προσβάσιμες σε κατοίκους ορισμένων χωρών σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις του νόμο περί κινητών αξιών.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η ενημέρωση αυτή στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή. Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα που διαβιβάζονται μέσω αυτού του μέσου μπορεί να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι, δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση με τυχόν διαφορές μεταξύ του εγγράφου που διατίθεται σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και οποιασδήποτε έντυπης έκδοσης. Με την πρόσβαση στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, συναινείτε στη λήψη του σχετικού εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προσφορά και οποιοδήποτε άλλο προσφερόμενο υλικό (συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων περιορισμένης πρόσβασης) δεν έχουν υποβληθεί στη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 3401/2005, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά αντιστοιχία, δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά για την αγορά ή πώληση κινητών αξιών ή ως μέρος οποιασδήποτε μορφής γενικής πρόσκλησης ή διαφήμισης σε συνθήκες που θα συνιστούσαν προσφορά προς το (επενδυτικό) κοινό στην Ελλάδα που θα απαιτούσε τη δημοσίευση και / ή έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τοπικής νομοθεσίας και κανονισμών που απαγορεύουν ή περιορίζουν το δικαίωμα τους στην πρόσβαση στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, ή απαιτούν εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών από αυτούς. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών από οποιονδήποτε.

Εάν δεν σάς επιτρέπεται η προβολή του υλικού των ιστοσελίδων περιορισμένης πρόσβασηςή εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν σάς επιτρέπεται η προβολή του υλικού των ιστοσελίδων περιορισμένης πρόσβασης π, παρακαλούμε εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα.

Οι παρακάτω ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης αφορούν στις «Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις», τις οποίες εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις 9 Νοεμβρίου 2015:

 1. Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας €16.249.000 (XS1315764479) σε αντάλλαγμα για την ανεξόφλητη αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης των Εγγυημένων Προνομιούχων Άνευ Δικαιώματος Ψήφου Άνευ Δικαιώματος Σωρευτικού Μερίσματος Κυμαινόμενου Επιτοκίου Τίτλων Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 (XS0204397425)
 2. Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας €211.244.000 (XS1315764982) σε αντάλλαγμα για την ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Μειωμένης Εξασφάλισης Εξαγοράσιμων, Κλιμακωτής Απόδοσης Κυμαινόμενου Επιτοκίου τίτλων, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 (XS0261785504) και
 3. Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας €365.200.000 (XS1315765799) σε αντάλλαγμα για την ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Τίτλων συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529).

Οι κινητές αξίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση και δε θα εισαχθούν δυνάμει του νόμου του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί κινητών αξιών (US Securities Act), ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης κανονιστικής αρχής για τις κινητές αξίες οποιασδήποτε άλλης πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν παρά μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης από, ή σε συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών (US Securities Act) και σε συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο οποιασδήποτε πολιτείας ή δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Δηλώνω δια του παρόντος ότι:

 1. Είμαι κάτοχος Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων,
 2. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι δεσμεύομαι από τους όρους πρόσβασης στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης που εκτίθενται ανωτέρω, και
 3. (α) Είμαι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ή (β) Είμαι Πιστοποιημένος Θεσμικός Αγοραστής (Qualified Institutional Buyer) (όπως ορίζεται στο άρθρο 144Α του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί κινητών αξιών).


ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

Έχετε δηλώσει ότι δεν πληροίτε ή δεν συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με τους όρους πρόσβασης στο υλικό αυτής της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, μετά λύπης μας δεν μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση στο υλικό της ιστοσελίδας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΜΦΩΝΩ

Προκειμένου να επιλέξετε την Επιλογή 2, σύμφωνα με τους όρους των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε πρόσωπο προς το οποίο η προσφορά Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι κάτοχοι Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων πρέπει μόνο να επιλέξουν την Επιλογή 2 (όπως ορίζεται στους όρους των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων) μετά από επισκόπηση του από 23.11.2015 Ενημερωτικού Δελτίου και εφόσον είναι πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει προσφορά Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ενώ κάθε απόφαση για την Επιλογή 2 θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο και στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων. Οι περιορισμοί στα πρόσωπα, προς τα οποία μπορεί να γίνει προσφορά Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εκτίθενται κατωτέρω.


Η προσφορά των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες από το νόμο και ως εκ τούτου, πρόσωπα, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να παρακολουθούν τυχόν περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των όσων ορίζονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Καμία ενέργεια δεν έχει, ούτε πρόκειται να ληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η οποία θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ή την κατοχή ή διανομή αυτών των ιστοσελίδων περιορισμένης πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου υλικού προσφοράς σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, όπου απαιτείται ενέργεια για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, οι κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν, άμεσα ή έμμεσα, και ούτε οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης ούτε οποιοδήποτε άλλο προσφερόμενο υλικό ή διαφήμιση σε σχέση με τις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. μπορούν να διανεμηθούν ή δημοσιευθούν σε ή από οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, εκτός υπό συνθήκες που οδηγούν σε συμμόρφωση με κάθε και όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή δικαιοδοσίας. Κάθε αποτυχία συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να συνιστά παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας. Αυτές οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης δεν συνιστούν προσφορά εγγραφής σε οποιαδήποτε από τις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, προς το οποίο τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη στην εν λόγω δικαιοδοσία.


Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. δεν έχουν εγγραφεί, και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με το νόμο περί κινητών αξιών ή οποιοδήποτε σχετικό κανονισμό ρυθμιστικής αρχής οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενδέχεται να μην μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν παρά μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. μπορούν να προσφέρονται και πωλούνται μόνο: (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε «υπεράκτιες συναλλαγές» βάσει του Κανονισμού S και (ii) στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο στους Πιστοποιημένους Θεσμικούς Αγοραστές βάσει του Κανόνα 144Α του νόμου του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί κινητών αξιών, όπως έχει τροποποιηθεί (US Securities Act) ή με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών.

Κάθε συνδρομητής ή αγοραστής των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, με την πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης και με την αποδοχή της παράδοσης των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναλάβει, συμφωνήσει και αναγνωρίσει τα εξής:

 1. Η πώληση των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. γίνεται στο πλαίσιο και σύμφωνα με το άρθρο 903 ή 904 του Κανονισμού S, (ii) είναι, ή κατά το χρόνο αγοράς τέτοιων Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. θα είναι, ο δικαιούχος αυτών των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., και (iii) αυτός και το πρόσωπο, εάν υπάρχει, για λογαριασμό του οποίου έχει αποκτήσει τέτοιες Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., βρίσκονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών (κατά την έννοια του Κανονισμού S) και αγοράζουν Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε εξωχώρια συναλλαγή που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού S, και
 2. Δεν συνδέεται με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή με πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τέτοιου συνδεδεμένου προσώπου.
  Οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. δεν έχουν εγγραφεί, και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με το νόμο περί κινητών αξιών ή οποιοδήποτε σχετικό κανονισμό ρυθμιστικής αρχής οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενδέχεται να μην μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν παρά μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι Διαχειριστές (όπως ορίζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο) και τα αντίστοιχα συνδεδεμένα πρόσωπα επαφίενται στην αλήθεια και την ακρίβεια των αναγνωρίσεων, δηλώσεων, εγγυήσεων και συμφωνιών των προηγούμενων παραγράφων.
 3. άρθρο 144Α
  Κάθε συνδρομητής ή αγοραστής Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εντός Ηνωμένων Πολιτειών, με την πρόσβαση στις παρούσες ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης και με την αποδοχή της παράδοσης των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναλάβει, συμφωνήσει και αναγνωρίσει τα εξής:

 1. Οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. δεν έχουν εγγραφεί, και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με το νόμο περί κινητών αξιών ή οποιοδήποτε σχετικό κανονισμό ρυθμιστικής αρχής οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενδέχεται να μην μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν παρά μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
 2. Είναι:
  1. Πιστοποιημένος Θεσμικός Αγοραστής (QIB),
  2. ενήμερος, και κάθε δικαιούχος τέτοιων Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έχει ενημερωθεί, ότι η πώληση σε αυτόν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α ή σε περίπτωση εξαίρεσης από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών, και
  3. αγοραστής τέτοιων Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό ενός QIB.
 3. Συμφωνεί (ή αν ενεργεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο αυτό συμφωνεί) ότι (ή το εν λόγω πρόσωπο) δεν θα προσφέρει, μεταπωλεί, ενεχυριάζει ή άλλως μεταβιβάζει αυτές τις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., με εξαίρεση (i) σε πρόσωπο για το οποίο το ίδιο, ή εκείνο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, εύλογα πιστεύει ότι είναι QIB που αγοράζει για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό ενός QIB σε μία συναλλαγή που πληροί τις απαιτήσεις του Κανόνα 144Α, (ii) σε εξωχώρια συναλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 903 ή 904 του Κανονισμού S, ή (iii) σύμφωνα με τον Κανόνα 144 του νόμου περί κινητών αξιών (εάν υπάρχει), σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εγγραφόμενος ή αγοραστής θα είναι, και κάθε επόμενος κάτοχος υποχρεούται, να ειδοποιεί κάθε τυχόν μεταγενέστερο αγοραστή των εν λόγω Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τους περιορισμούς μεταπώλησης που αναφέρονται στα σημεία (i), (ii) και (iii) ανωτέρω. Δεν δίνεται καμία διαβεβαίωση ως προς την δυνατότητα εξαίρεσης που προβλέπεται από τον Κανόνα 144 για τη μεταπώληση των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
 4. Ανεξάρτητα από όποια αντίθετη πρόβλεψη στις προηγούμενες παραγράφους, οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., δεν δύνανται να κατατεθούν σε οποιαδήποτε αποθετήριο που έχει συσταθεί ή διατηρείται από τράπεζα θεματοφύλακα, εκτός εάν και μέχρις ότου οι εν λόγω Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. παύσουν να είναι «περιορισμένες κινητές αξίες» κατά την έννοια του Κανόνα 144 (α) (3) του νόμου περί κινητών αξιών.
 5. Σε περίπτωση αγοράς Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων QIB, δηλώνει ότι έχει τη διακριτική ευχέρεια επένδυσης όσον αφορά κάθε τέτοιο λογαριασμό και έχει πλήρη εξουσία για να προβεί στις προηγούμενες επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυοδοτικές δηλώσεις, δεσμεύσεις και συμφωνίες για κάθε τέτοιο λογαριασμό.
 6. Αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι Διαχειριστές (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) και τα αντίστοιχα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα επαφίενται στην αλήθεια και την ακρίβεια των αναγνωρίσεων, δηλώσεων, εγγυήσεων, δεσμεύσεων και συμφωνιών των προηγούμενων παραγράφων.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης έχουν σχεδιαστεί επί τη βάσει ότι οποιαδήποτε προσφορά Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα γίνεται βάσει της εξαίρεσης από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των μετοχών, βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Ακολούθως, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει στο εκάστοτε Οικείο Κράτος Μέλος Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς, σύμφωνα τις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, μπορεί να το πράξει μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή για οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τέτοια προσφορά. Ούτε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ούτε κάποιος από τους Διαχειριστές (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) έχει εγκρίνει, ούτε εγκρίνει την προσφορά Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννάται η υποχρέωση για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) να δημοσιεύσει ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά. Με τον όρο «Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο» εννοείται η Οδηγία 2003/71 / ΕΚ (και τροποποιήσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Τροποποιητικής Οδηγίας ΕΔ 2010), και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Οικείο Κράτος Μέλος και με τον όρο «Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ 2010» εννοείται η Οδηγία 2010/73/ΕΕ.

Για τους σκοπούς των ανωτέρω διατάξεων, με τον όρο «προσφορά προς το κοινό" σε σχέση με τις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε κάθε Οικείο Κράτος Μέλος εννοείται η οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνία επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της προσφοράς τυχόν Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που προσφέρονται, ώστε ο κάθε επενδυτής να δύναται να αποφασίσει να αγοράσει ή να εγγραφεί για τις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., όπως η ίδια μπορεί να μεταβάλλεται εντός του Οικείου Κράτους Μέλους από οποιοδήποτε μέτρο εφαρμογής της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο στο Οικείο Κράτος Μέλος.


Καναδάς

Οι κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., δεν προσφέρονται, ούτε μπορούν να πωληθούν, σε οποιαδήποτε επαρχία ή επικράτεια του Καναδά, παρά μόνο σε αγοραστές στις επαρχίες της Αλμπέρτα, Βρετανικής Κολομβίας, New Brunswick, Nova Scotia, Οντάριο, Prince Edward Island, Saskatchewan ή του Κεμπέκ, ή στην Επικράτεια του Yukon, σε κάθε περίπτωση σε πρόσωπα που αγοράζουν, ή θεωρείται ότι μπορούν να αγοράζουν μετοχές, ως κύριοι, καθώς αποτελούν εγκεκριμένους επενδυτές, όπως ορίζεται στο National Instrument 45 106 Prospectus Exemptions ή στην υποενότητα 73.3(1) του Νόμου περί Κινητών Αξιών [Securities Act (Ontario)], και είναι επιτρεπόμενοι πελάτες, όπως ορίζεται στο National Instrument 31 103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Με την εγγραφή στις Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κάθε αγοραστής των κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στον Καναδά θεωρείται ότι έχει δηλώσει και συμφωνήσει ότι (i) αγοράζει Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., σύμφωνα με τους αμέσως προηγούμενους όρους, (ii) δεν είναι «κάτοχος εσωτερικής πληροφόρησης» της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (κατά την έννοια των νόμων του Καναδά περί κινητών αξιών) και δεν έχει εγγραφεί ως διαπραγματευτής, σύμβουλος ή κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών σε οποιαδήποτε επαρχία ή επικράτεια του Καναδά (εκτός αν έχει ειδικώς παρασχεθεί γραπτή συμβουλή στην Τράπεζα Πειραιώς και τους Διαχειριστές περί του αντιθέτου (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) που συμμετέχουν στην πώληση των τραπεζογραμματίων στον αγοραστή) (iii) (α) το όνομα του εν λόγω Καναδού αγοραστή, η διεύθυνση κατοικίας, και ο αριθμός τηλεφώνου και άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (οι «προσωπικές πληροφορίες»), συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που αγόρασε και το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε για τις εν λόγω Κοινές Μετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: (1) θα δημοσιευθούν στην αρμόδια Καναδική επιτροπή κινητών αξιών ή παρόμοια ρυθμιστική αρχή και μπορούν να είναι διαθέσιμες στο κοινό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσία στον Καναδά περί κινητών αξιών και της ελευθερίας της πληροφορίας, και ο εν λόγω Καναδός αγοραστής επιτρέπει και συναινεί στη δημοσίευση των προσωπικών του πληροφοριών, (2) θα συλλέγονται έμμεσα από την ισχύουσα καναδική ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών υπό την εξουσία που της παρέχει η ισχύουσα καναδική νομοθεσία περί κινητών αξιών, και ο εν λόγω Καναδός αγοραστής επιτρέπει και συναινεί στην έμμεση συλλογή των προσωπικών του πληροφοριών από την εν λόγω επιτροπή και αρχή, και (3) συλλέγονται για τους σκοπούς της διοίκησης και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας του Καναδά περί κινητών αξιών (Β) ο εν λόγω Καναδός αγοραστής συναινεί στη δημοσίευση και την έμμεση συλλογή των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών για τους σκοπούς αυτούς και (Γ) εάν απαιτείται από την ισχύουσα καναδική νομοθεσία περί κινητών αξιών, ο εν λόγω Καναδός αγοραστής θα εκτελέσει, προσκομίσει ή καταθέσει ή συνδράμει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή τους Διαχειριστές (όπως ορίζονται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης) στην απόκτηση και την υποβολή αυτών των αναφορών, υποχρεώσεων και των άλλων εγγράφων που αφορούν στην αγορά των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ από τον εν λόγω Καναδό αγοραστή, όπως μπορεί να απαιτείται από κάθε καναδική επιτροπή κινητών αξιών, χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιστική αρχή. Ερωτήσεις σχετικά με την έμμεση συλλογή προσωπικών πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση Suite 1903, Box 55, 20 Queen Street West, Τορόντο, Οντάριο M5H 3S8, Υπ’ όψιν : Διοικητικής Υποστήριξης, τηλέφωνο + (416) 593 3684.

Οποιαδήποτε μεταπώληση των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με μία εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις του ενημερωτικού δελτίου των ισχυόντων νόμων περί κινητών αξιών.

Η νομοθεσία περί κινητών αξιών σε ορισμένες επαρχίες ή εδάφη του Καναδά μπορεί να παρέχει στον αγοραστή τα ένδικα βοηθήματα της ακύρωσης ή αποζημίωσης εάν αυτές οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών τους) περιέχουν κάποια παραπλανητική δήλωση, με την προϋπόθεση ότι τα ένδικα βοηθήματα της ακύρωσης ή αποζημίωσης ασκούνται από τον αγοραστή, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί κινητών αξιών της επαρχίας ή του εδάφους του αγοραστή. Ο αγοραστής θα πρέπει να συμβουλευθεί τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών στην επαρχία ή την επικράτειά του για τις λεπτομέρειες των εν λόγω δικαιωμάτων ή να απευθυνθεί σε έναν νομικό σύμβουλο.

Σύμφωνα με το τμήμα 3A.3 του 3A.3 του National Instrument 33 105 Underwriting Conflicts (“NI 33 105”), ο Διαχειριστές δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του NI 33 105 σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων των αναδόχων σε σχέση με την προσφορά των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.


Νότια Αφρική

Λόγω περιορισμών σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της Νοτίου Αφρικής, οι κοινές μετοχές δεν προσφέρονται, και η προσφορά δεν μεταβιβάζεται, πωλείται, δεν γίνεται αποποίηση ή παράδοση αυτής, στη Νότια Αφρική ή σε άτομο με διεύθυνση στη Νότια Αφρική, εκτός εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 1. η προσφορά, μεταφορά, πώληση, αποποίηση ή η παράδοση γίνεται σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 96 1 (α) του Νόμου περί Εταιριών (Companies Act) υπ’αρίθμ. 71 του 2008 (όπως έχει τροποποιηθεί) περιλαμβάνοντας και τις νομίμως εγγεγραμμένες τράπεζες, τις κοινές τράπεζες, τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (σε κάθε περίπτωση εγγεγραμμένα ως τέτοια στην Νότια Αφρική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), τη Δημόσια Εταιρία Επενδύσεων, ένα πρόσωπο που ασχολείται με κινητές αξίες κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του, ή μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της νομίμως εγγεγραμμένης τράπεζας, κοινής τράπεζας, εγκεκριμένου χρηματοοικονομικού φορέα παροχής υπηρεσιών ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος υπό την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή του χαρτοφυλακίου για ένα συνταξιοδοτικό ταμείο (νομίμως καταχωρημένο στη Νότια Αφρική), ή ως διαχειριστής για ένα συλλογικό επενδυτικό ταμείο (νομίμως καταχωρημένο στη Νότια Αφρική) ή
 2. το προβλεπόμενο κόστος κτήσεως των κοινών μετοχών, για κάθε μεμονωμένο αποδέκτη που ενεργεί ως εντολέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1.000.000 Rand. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση ή την εγγραφή ή η υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά και εγγραφή μετοχών προς το κοινό, όπως ορίζεται στο Νόμο περί Εταιριών, και δεν θα διανεμηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο στη Νότια Αφρική, με οποιαδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσφορά προς το κοινό, υπό τους όρους που θέτει ο Νόμος περί Εταιριών και σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο που δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης, δεν θα πρέπει και δεν θα δικαιούται να αγοράσει κοινές μετοχές ή να ενεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο βάσει αυτών. Αυτές οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης δεν αποτελούν ούτε επιδιώκουν να αποτελέσουν ένα ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε και καταχωρήθηκε με βάση τον Νόμο περί Εταιριών.

Ιαπωνία

Οι Κοινές Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν υπό το Νόμο Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίου (Financial Instrument and Exchange Law , όπως τροποποιήθηκε («FIEL»). Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιαπωνία ή σε οποιοδήποτε κάτοικο της Ιαπωνίας ή προς όφελος του, (όρος που χρησιμοποιείται στις ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης και νοείται κάθε πρόσωπο που κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εταιρίας ή οντότητας, συσταθείσας σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας), ή σε άλλους για επαναπροσφορά ή επαναπώληση, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιαπωνία ή προς όφελος οποιουδήποτε κατοίκου της Ιαπωνίας, πλην αυτών που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις καταχώρισης σύμφωνα με το FIEL και άλλως σε συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και τυχόν άλλους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές της Ιαπωνίας.


Αυστραλία

Αυτές οι ιστοσελίδες περιορισμένης πρόσβασης δεν αποτελούν δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Μέρος 6D.2 του Νόμου περί Εταιριών (Corporations Act) του 2001 της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας («Corporations Act») και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιών και Επενδύσεων της Αυστραλίας. Οι κοινές μετοχές θα προσφερθούν σε άτομα που λαμβάνουν προσφορές στην Αυστραλία μόνο στο βαθμό που τέτοιες προσφορές μετοχών για την έκδοση ή πώληση τους, δεν απαιτούν πληροφόρηση των επενδυτών σύμφωνα με το Μέρος 6D.2 του Νόμου περί Εταιριών. Κάθε προσφορά των μετοχών που λαμβάνεται στην Αυστραλία είναι άκυρη στο βαθμό που απαιτείται πληροφόρηση των επενδυτών βάσει του Νόμου περί Εταιριών. Συγκεκριμένα, προσφορές για την έκδοση ή πώληση των κοινών μετοχών θα λαμβάνει χώρα μόνο στην Αυστραλία σε σχέση με τις διάφορες εξαιρέσεις από την εν λόγω πληροφόρηση των επενδυτών που προβλέπεται στην ενότητα 708 του Νόμου περί Εταιριών. Κάθε πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδονται ή πωλούνται κοινές μετοχές, σύμφωνα με μια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ενότητα 708 του νόμου περί Εταιριών, δεν θα πρέπει για διάστημα 12 μηνών από την έκδοση ή πώληση των εν λόγω μετοχών να τις προσφέρει προς πώληση στην Αυστραλία, εκτός αν η ίδια η προσφορά γίνεται βασισμένη στην απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης που προβλέπεται από την εν λόγω ενότητα.

Αναγνωρίζω και συμφωνώ με τους ανωτέρω περιορισμούς, και αντιλαμβάνομαι ότι αν επιλέξω το «Συμφωνώ» ανωτέρω θεωρείται ότι έχω δηλώσει, διαβεβαιώσει και συμφωνήσει με τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Δεν αναγνωρίζω και δεν συμφωνώ με τους ανωτέρω περιορισμούς.