Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης που ακολουθεί και αποδεχτείτε τους όρους της προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 02/04/2014, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 3401/2005, από την 02/04/2014 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «www.piraeusbankgroup.com/amk», στην ιστοσελίδα του Χ.Α. «www.helex.gr», και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «www.hcmc.gr». Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν εισαχθεί και δεν θα εισαχθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω» που ακολουθεί.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να διαβάσω ή/ και να αποθηκεύσω το Ενημερωτικό Δελτίο.