Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 205/18.05.2022

Με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 205/18.05.2022 θεσπίζεται νέο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.