Σημαντικές πληροφορίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ «ΕΚΔΟΤΕΣ» ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ Ο «ΕΚΔΟΤΗΣ») ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ Η' ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ Η' ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Η' ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ Η' ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η' ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν σημείωμα προσεκτικά-τούτο αφορά σε όλα τα πρόσωπα που βλέπουν την παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προειδοποίηση που τίθεται κατωτέρω δύναται να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται. Πρέπει να την διαβάζετε ολόκληρη κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Το να βλέπετε το υλικό στο οποίο επιδιώκετε να αποκτήσετε πρόσβαση είναι πιθανό να μην είναι νόμιμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Σε άλλες δικαιοδοσίες, ορισμένες μόνο κατηγορίες προσώπων επιτρέπεται να βλέπουν τέτοιο υλικό. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να προβάλλει αυτό το υλικό πρέπει πρώτα να σιγουρευτεί μόνο του ότι δεν υπόκειται σε τοπικούς κανόνες που του απαγορεύουν ή το περιορίζουν από το να το πράξει τούτο.

Συγκεκριμένα, εκτός αν άλλως έχει οριστεί από τον σχετικό Εκδότη, δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διανείμετε το υλικό αυτό εάν τούτο θα αποτελούσε παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

Το υλικό αυτό δεν συνιστά από μόνο του ούτε αποτελεί κομμάτι οιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για την αγορά ή εγγραφή για την απόκτηση των κινητών αξιών που μνημονεύονται στο υλικό αυτό (οι «Κινητές Αξίες») σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι Κινητές Αξίες δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν με βάση τον Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Νόμο του 1933 περί Κινητών Αξιών, όπως έχει τροποποιηθεί (ο  «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και καμία εκ των Κινητών Αξιών δεν δύναται να επαναπροσφερθεί ή επαναπωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά μόνον δυνάμει εξαίρεσης από, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται στις, απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Περαιτέρω, εκτός και εάν εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση με βάση τους σχετικούς νόμους περί κινητών αξιών, οι Κινητές Αξίες δε δύνανται να επαναπροσφερθούν, επαναπωληθούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας εάν τούτο θα συνιστούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτείτο καταχώρηση σύμφωνα με αυτούς, στην δικαιοδοσία αυτή.

Το υλικό δεν πρέπει να προβληθεί από και οι Κινητές Αξίες δεν σκοπείται να προσφερθούν, πωληθούν ή άλλως καταστούν διαθέσιμες και δεν πρέπει να προσφερθούν, πωληθούν ή άλλως καταστούν διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»). Για τους σκοπούς αυτούς, «ιδιώτης επενδυτής» σημαίνει ένα πρόσωπο που είναι ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω: (i) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, η «MiFID II»), ή (ii) πελάτης όπως ορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης αυτός δεν υπάγεται στην έννοια του επαγγελματία πελάτη όπως ορίζεται στη MiFID II, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν.  

Το υλικό δεν πρέπει να θεωρηθεί από και οι Κινητές Αξίες δεν σκοπείται να προσφερθούν, πωληθούν ή άλλως καταστούν διαθέσιμες και δεν πρέπει να προσφερθούν, πωληθούν ή άλλως καταστούν διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΕ»). Για τους σκοπούς αυτούς, «ιδιώτης επενδυτής» σημαίνει ένα πρόσωπο που είναι ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω: (i) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο σημείο 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 όπως αυτός αποτελεί μέρος του βρετανικού δικαίου δυνάμει της Πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) του 2018 για την Αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ («Πράξη Αποχώρησης»), ή (ii) πελάτης όπως ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 2000 περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (η «Απόφαση») καθώς και σε άλλους κανόνες και κανονισμούς που περιέχονται στην Απόφαση και αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, στις περιπτώσεις που ο πελάτης  αυτός δεν υπάγεται στην έννοια του επαγγελματία πελάτη όπως ορίζεται στο σημείο (8) του Άρθρου 2 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 όπως αυτός αποτελεί μέρος του βρετανικού δικαίου δυνάμει της Πράξης Αποχώρησης ή (iii)  πρόσωπο που δεν είναι ειδικός επενδυτής κατά τον ορισμό του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως αυτός αποτελεί μέρος του βρετανικού  δικαίου δυνάμει της Πράξης Αποχώρησης.

Λόγος για την πρόσβαση

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του υλικού καθίσταται διαθέσιμη σε αυτήν την ιστοσελίδα από τους Εκδότες καλή τη πίστει και αποκλειστικά και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς. Κάθε πρόσωπο που επιδιώκει πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα δηλώνει και εγγυάται στους Εκδότες ότι πράττει τούτο για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Το να καθίστανται διαθέσιμες ανακοινώσεις στον τύπο και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για αγορά κινητών αξιών κάποιου Εκδότη. Ακόμα, δεν συνιστά παροχή σύστασης εκ μέρους οποιουδήποτε Εκδότη ή άλλου μέρους να πωλήσει ή να αγοράσει κινητές αξίες οποιουδήποτε Εκδότη.

Κανείς εκ των Εκδοτών, ούτε καμία συνδεδεμένη με αυτούς οντότητα, διευθυντής, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος των Εκδοτών δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από, ή σε σχέση με, την χρήση των ενημερωτικών δελτίων ή άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Με το να επιλέξετε 'Συμφωνώ' παρακάτω, πιστοποιείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τις πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω. Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε το υλικό σε αυτήν ή σε επόμενη ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες ή εάν αμφιβάλλετε για το κατά πόσον σας επιτρέπεται να δείτε τέτοιο υλικό, παρακαλούμε να βγείτε από την ιστοσελίδα ή να επιλέξτε 'Διαφωνώ' παρακάτω.