Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές και Συμβούλια

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα Μέλη, με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι ένας Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, ένας Σύμβουλος Διοίκησης καθώς και στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση τoυ Προέδρου της Επιτροπής και στις αρμοδιότητές της είναι η αξιολόγηση και έγκριση: των πολιτικών και στρατηγικών Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου (Environment, Society & Governance-ESG) που εναρμονίζουν τη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές αποφάσεις του με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, της εφαρμογής των αξιών του Ομίλου και της δημιουργίας κουλτούρας που ενισχύει το ρόλο των εργαζομένων στην επίτευξη των Αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προγραμμάτων, συνεργασιών, πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών μέσων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου, προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την υπευθυνότητα και ενδυναμώνουν, την εξωστρέφεια του Ομίλου καθώς και η ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με θέματα ESG.

Επιτροπή Ενστάσεων

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία είναι στελέχη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας Λειτουργίας Ομίλου, Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και έργο της είναι να εξετάζει τις ενστάσεις των δανειοληπτών σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4224/2013). Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να κρίνει με τη δέουσα ανεξαρτησία τις υποβαλλόμενες ενστάσεις των πελατών, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα.

Επιτροπή Μακροοικονομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Μακροοικονομικών Θεμάτων αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο το Σύμβουλο Αναπτυξιακών Θεμάτων της Τράπεζας. Μέλη της είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, και ένα στέλεχος της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και έχει στόχο την ανάλυση της ελληνικής Μακρο-οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τις ανάλογες εξελίξεις στην Ευρωζώνη και διεθνώς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σχετικό. Η Επιτροπή διατυπώνει τα βασικά συμπεράσματα των αναλύσεων και συζητήσεων, τα οποία διαβιβάζονται στο ΔΣ προς ενημέρωση, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία της Τράπεζας.