Θεόδωρος Τζούρος

Έτος γέννησης: 1977
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2022
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Μέλος Συμβουλίου Εποπτείας ς & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)
Μέλος Ανώτατης Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (Α.Ε.Π.)
Μέλος Επιτροπής Recovery Credit
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
Μέλος Επιτροπής Ειδικών Θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Πελατειακών Αναγκών
Μέλος Επιτροπής Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ομίλου
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Μέλος Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου
Μέλος Επιτροπής Προβλέψεων
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική
Πρόσφατες αρμοδιότητες Τράπεζα Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate Recovery Unit (2013-2019)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2019 έως 2022 Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Shipping
2011 έως 2013 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Διευθυντής, Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής
2005 έως 2011 Eurobank, Διευθυντής, Μονάδα Χρηματοδότησης Έργων / Επενδυτική Τραπεζική
2002 έως 2005 Deloitte, Λονδίνο, Assurance & Advisory / Energy & Utilities
2000 έως 2001 Ernst Young, Corporate Finance

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Institute of Chartered Accountants in England and Wales: Fellow Chartered Accountant (FCA)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MSc Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, The London School of Economics and Political Science (LSE), 2002
BSc Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, The London School of Economics and Political Science (LSE), 1998
Κολλέγιο Αθηνών, Ελλάδα - GSE : Μαθηματικά (A), Οικονομικά (A), Λοιπά Μαθηματικά (A), 1995
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά