ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIVATE EQUITY


Venture Capital και Private Equity

Τo Group Venture Capital και Private Equity, µε τη θυγατρική εταιρεία Piraeus Equity Partners, αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώςστον τομέα των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Συμμετοχών (Private Equity και Venture Capital) και έχει τη συνολική ευθύνη για όλες τις επενδύσεις και τις αντίστοιχες διαχειρίστριες εταιρείες. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει επενδύσει µέσω των θυγατρικών εταιρειών του στους ακόλουθους τοµείς:

  • Μέσω της OF Investments και σε συνεργασία µε το Openfund, σε 8 νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας, ενισχύοντας έτσι τη νέα επιχειρηµατικότητα
  • Μέσω του Piraeus-TANEO Capital Fund και της διαχειρίστριας εταιρείας του Piraeus Capital Management σε 6 εταιρείες στους τοµείς τεχνολογίας και ανανεώσιµης ενέργειας/περιβάλλοντος
  • Επίσης, έχει επενδύσει και σε άλλους εξειδικευµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας µε καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, µέσω της Piraeus Clean Energy LP, που ενεργοποιήθηκε το 2011, σε εταιρεία Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.